(részlet)
(Tádé elmegy, Báró befelé indul, Pipás elkezdi nézegetni a forgalmit, majd felüvölt.)
PIPÁS Hogy a dög állna a beletekbe! (Sakálüvöltéssel) Báró! Viola! Ide elém, mind a kettő!
(Báró megszeppenve megáll, Viola reszketve jön ki. Viola után szállingóznak ki a többiek.)
VIOLA (könyörögve) Pipás!
PIPÁS (magából kikelve) Ki csinált fel? (Viola hallgat, szemét lesüti, majd a fejét is lehajtja.)
GYEREK (kórusban) Jaj, az anyánk! Mit tett szegény? Jaj, mit tett?
PIPÁS (ugatva) Ki csinált fel? Szakadjál szét! Felelj! Mert kéttéváglak! (Egy hatalmas pofont ad neki, majd a másik kezével rázni kezdi a forgalmit.) Mért van ez a kocsi a neveden? Mi?
VIOLA Csak szivességbül. (Báróra néz könyörgőn, segítséget várva.) Igaz, Báró?
BÁRÓ (zavartan) Hogy ne tudják lefoglalni.
(Pipásnak ettől a választól bizonyossá válik minden, egy pillanatra megszédül a teljes felismeréstől.)
PIPÁS (sziszegve) Hazudtok. Felcsináltad a kurvát, geci! Még hogy ne tudják lefoglalni! Ha ez a bibi, akkor a Mocsok nevére íratod. Te használtad ezt a lotyót! Megöllek benneteket!
(Pipás elkezdi ütni-verni az előtte álló Violát, közben szidja folyamatosan.)
VIOLA (zokogva, ordítva) Pipás, bocsáss meg! Bocsáss meg! Csak téged szeretlek! Bocsáss meg!
PIPÁS (miközben veri) Nincs bocsánat! Erre nincs.
(Pipás addig veri, míg Viola a földre kerül. Pipás rugdosni kezdi. Báró közéjük ugrik, megpróbálja Pipást lefogni.)
BÁRÓ Hagyd! Amikor elvetted, akkor is cafat vót. Tisztában vótál vele. És nem kellett vón elhanyagolni!
PIPÁS Nem? Hogy pusztuljál meg! Mért vótam én a sitten? Nem elvittem helyetted is a balhét? Akkor is? Te meg? Mit képzelsz te magadrul? Tiéd a világ?! Mi? Én meg egy darab szar vagyok benne?!
(Pipás ököllel gyomron vágja Bárót, aki egy pillanatra megtántorodik, majd visszaüt. Erre egymás­nak ugranak és irgalmatlan dulakodásba kezdenek. Mindenki ordít, a gyerekek sírva bömbölnek.)
ELVIRA Hagyjátok abba! Pipás, Báró!
MOCSOK Fiúk! Legyen eszetek!
BABA Bárókám! Ne csináljátok!
(Hirtelen mindenki egyszerre beszél, egyszerre ordít, egyszerre üvölt.)
ELVIRA (észnélkül, bele a hangzavarba) Jaj, Iste­nem, Istenem! (Hirtelen Violára förmed) Fulladtál vóna anyádba!
DZSINA (görcsösen rángatózva ordítva Violára) Anyád sirasson el!
VIOLA (zokogva) Ja, jaj, jaj! Pipás, ne! Ne! Bo­csáss meg! Bocsáss meg! Drága Pipás!
BOSZI Szo szi mo? Szo szi mo? Mujáro! Mujáro!
MOCSOK Ne bántsátok egymást! Semmi értelme.
(Pipás kap egy hatalmas gyomrost Bárótól amitől meg­roggyan, majd Báró a Pipás lába közét orvul megrúgja. Erre Pipás iszonyatosan megvadul egészen a kútig pü­föli Bárót, majd amikor az kezd összecsuklani, magából kikelve, őrülten fojtogatni kezdi.)
PIPÁS Megdöglesz! Megöllek, kutya!
(Bárónak lilulni kezd a feje, látszik, hogy fuldoklik. Hirtelen mindenki elhallgat.)
ELVIRA Fiam, ne! Engedd el! Megölöd!
MOCSOK (ordítva) Pipás!
(Ebben a pillanatban Báró észreveszi a késeket a kútra felakasztva. Az egyiket a szatyorból kihúzza, majd pró­bálja Pipás felé fordítani.)
ELVIRA (észlelve Báró mozdulatát) Báró, ne!
(Ahogy ezt kimondja, Báró abban a pillanatban tövig döfi a kést Pipás gyomrába.)
BÁRÓ (hörögve) Nesze!
ELVIRA (vonyítva) Megölte!... Megölte!
(Pipás leomlik Báró testéről és elterül a földön. Egy pil­lanatra csend lesz, majd kitör az iszonyatos hangzavar. Mindenki ordít összefüggéstelenül. Báró csak áll, kábul­tan nézi Pipás testét, látszik, hogy azt se tudja, mi tör­tént, hol van.)
BOSZI Jaj, Istenem!
ELVIRA (zokogva Pipás mellé térdel és átöleli) Zsare pre krúse, Báró! Jaj, sose legyen boldogsá­gom! (jajgat.)
MOCSOK Hívjátok a mentőt!
ELVIRA Meghalt, meghalt!
(Viola is Elvira mellé térdel, zokogva simogatja Pipást.)
VIOLA Pipás! Pipás!
(Hírtelen szirénázás hallatszik.)
BOSZI Mán jönnek is a mentők.
MOCSOK Ezek nem a mentők. Rendőrök.
(Elvira erre a szóra, mint egy varázsütésre felpattan, idegesen intézkedni kezd.)
ELVIRA Bárót nem vihetik el! Báró börtönbe nem mehet! Jaj, mi lesz most velünk?
BOSZI Önvédelem vót.
ELVIRA De meghalt! Elviszik. (Mocsokhoz) Vedd ki a kést a Báró kezéből! Nem érted?! (Mocsok elveszi a kést Bárótól.) Ti verekedtetek! Érted? Te szúrtad meg! Pipás berúgott, neked ment minden ok nélkül, majdnem megfojtott. Véletlenül szúrtad meg! Megértetted? Majd mi tanusítjuk!
BOSZI De Elvira!
ELVIRA Ne pofázz! Ez az egy fiam maradt, nem fogom most elvitetni. (felzokogva) Az Isten verje meg ezt a kurva életet! Azt a büdös pénzt!
MOCSOK (gyakorolva, hogy mit mondjon) Verekedtünk, oszt Pipás fojtogatni kezdett.
ELVIRA (megvilágosodva) Nem Pipás! A Báró! A Báró fojtogatott! Érted?
BOSZI Megbolondultál?
ELVIRA (örjöngve) Nem érted? (a halottra mutat) Ű a Báró! Mostantól ű! Különben Báró­nak is vége. És akkor vége mindennek! Érted, Báró?! (megrázza Bárót) Érted? Te vagy a Pipás! Mátul. Mostantul. (körülnéz) Értitek?
MOCSOK (gyakorolva, halálos sápadtan, félve) Verekedtünk. A Báró elkezdett fojtogatni. Aztán neki lökött a kútnak, mondom neki, Báró, ne! De sokat ivott a Báró. Örjöngött a Báró. Én itt álltam a kútnál, aztán a Báró újra fojtogatni kezdett. A kés valahogy a kezembe akadt ebből a szatyorból. A Pipás ordított, Mocsok, ne! De Báró magához rántott jobban, a kés pedig betalált.
(Amig Mocsok mondja, mindenki Pipás köré térdel és siratják, csak Báró megy odébb a házfalig és azt támasztja szótlanul elborulva.)
GYEREKEK (kórusban)
Bekötöm a bánatom
fekete kötőmbe,
elásom az erdő
sötét sűrűjébe,
ja, de hogyha arra jártok,
fekete testvérek,
jaj, de fehér virágát
le ne tépdessétek.
(Közben a rendőrök is megérkeznek. Intézkednek, fény­képeket csinálnak, szemlézik a helyszínt.)
ŐRMESTER (Pipásra mutatva) Ennek annyi! Ez me­lyik is?
ELVIRA (zokogva) A Báró!
TIZEDES Nahát, megesküdtem volna, hogy a másik a Báró.
ŐRMESTER Az anyja csak tudja. Részvétem. Hogy történt?
BOSZI Baleset. Ostoba baleset.
MOCSOK (határozottabban, de megrendülten) Verekedtünk. A Báró elkezdett fojtogatni. Aztán neki lökött a kútnak, mondom neki, Báró, ne! De sokat ivott a Báró. Örjöngött a Báró. Én itt álltam a kútnál, aztán a Báró újra fojtogatni kezdett. A kés valahogy a kezembe akadt ebből a szatyorból. A Pipás ordított, Mocsok, ne! De Báró magához rántott jobban, a kés pedig betalált.
ŐRMESTER Állj vissza a kúthoz!
(A tizedes leakasztja a késekkel teli szatyrot a kútról és elkezdi azokat kipakolni az asztalra.)
TIZEDES (még pakolás közben) Mi volt itt? Húskombinát?
ÖRMESTER Jönnek már a megyeiek?
TIZEDES Mindjárt itt vannak.
(Hirtelen őrült szirénázások hallatszanak, mentő és rendőrautók hangja. A kapuban megjelenik Tádé szendvics-embernek öltözve. Elől és hátul tábla van rajta: "Pipás add vissza az elcsalt pénzemet!" -felírással. Boszi megy oda hozzá.)
BOSZI (Tádéhoz) Hordd el magad!
TÁDÉ Jogom van sétálni. Mi történt itt?
BOSZI A Mocsok leszúrta a Bárót.
(Tádé a falnál szótlanul álló Báróra néz. Tekintetük összetalálkozik.)
TÁDÉ (mosolyogva) A Bárót? Igen? Akkor mondd meg a Pipásnak, hogy mától harminccal lógnak!
(Tádé elszalad. Közben megérkeznek a rendőrök és a mentősök. Az udvaron kezdenek el tüsténtkedni. Elvirát odébbtaszigálják a halott Pipástól, majd Pipást egy fehér lepedővel letakarják. Egy kislány a kapuból bekiabál.)
KISLÁNY Elvira néni! Elvira néni! Tessék jönni azonnal! Józsikát megszúrták a szkinhedek!
(Viola sikítva kiszalad. Elvira feláll, de összecsuklik. Boszi és Baba Viola után rohannak. Mocsokot a rendőrök megbilincselik.)
ELVIRA (zokogva) Jaj, jaj! Nézzétek az én fájdalmamat! Életre ítélve zokogom holtomig. Az ártatlanok mindig vétlen halálba hullnak, de a véletlen mindig vétkeinkből fakad. Bűnre bűn sose lehet válasz, mert ki követ vet, végül dicstelen halált arat. Jaj, drága Szűz Mária, csak te tudod, csak te ismered ezt a fájdalmat! Az egész cigányság, az zokog most bennem.

(függöny)